תקנון התקשרות

בין www.start-up.co.il ו/או אתר www.ishavit.com מצד אחד אשר הינם בבעלות Lemons Inventions LLC, Georgia (ביחד ולחוד להלן:"האתר");

לבין: כל משתמש או מבקר באתר ו/או המשתתף באילו מהקורסים הנערכים דרך האתר (להלן:"הלקוח/לקוח") מצד שני.

הואיל והאתר עוסק, בין היתר, במתן שירותי הדרכה להקמה, קידום עסק והתפתחות אישית;
והואיל והאתר מעביר קורסים באמצעות האינטרנט;

והואיל והלקוח פנה לאתר וביקש כי האתר ייתן לו שירותי הדרכה כאמור לעיל (להלן: "תחום ההדרכה")
והואיל והאתר הסכים לתת ללקוח שירותים, כמוסכם בין הצדדים כדלקמן בכפוף להוראות תקנון זה.


לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי

1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. כותרות הסעיפים בתקנון זה הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות ההסכם בשום צורה ואופן.

3. תקנון זה מבטא את התנאים החלים על הלקוח במידה ובחר לשלם באתר.

4. השימוש ו/או הביקור באתר www.start-up.co.il ו/או אתר www.ishavit.com (להלן יחד ולחוד: "האתר") כפופים להוראות ולתנאים המופיעים בתקנון זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר ("המשתמש") ובכלל זה משתמשים אשר משתתפים בקורסים המועברים דרך האתרים הנ"ל ("הלקוח") לאחר שנכנסו לאתר וקראו הוראות ותנאים אלה בעיון.

5. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

6. האתר פותח ומופעל ע"י חברת Lemons Inventions Ltd ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע ללקוח, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

7. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוח ו/או המשתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הצדדים.

8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מדי עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. עדכונים ו/או שינויים כאמור יחולו על כל משתמש ו/או לקוח מועד ביצועם.

9. הוראות התקנון מיועדות לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

קניין רוחני

10. הבעלות המלאה בקניין הרוחני באתר ובמערכת הלימודים המצויה באתר ותוכנם הינה ותישאר של האתר ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, השיעורים, מערך השיעורים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות, חומרי הוידיאו והאודיו, סימני המסחר וחומרי העזר בו (להלן: "התכנים"), השייכים לאתר והם מוגנים, בין היתר, על ידי חקיקה לאומית ובינלאומית.

11. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש ו/או הלקוח והינו לצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתכני האתר באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש ו/או לקוח, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

12. לקוח מתחייב להשתמש בתכני הקורס אך ורק לשם הקמת עסק ומתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש אחר לרבות לצורכי מתן ייעוץ או לימוד אנשים אחרים. על הלקוח לשמור על פרטי הכניסה שלו למערכת הלימודים בסודיות ולא להעביר אותם לצד שלישי.

13. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב של האתר.

התחייבויות בעת הרישום לאתר

14. עם מילוי הפרטים באתר על ידי הלקוח, מסכים הלקוח לאתר לשמור מידע מסוים אודותיו, כגון שם, כתבת דוא"ל וטלפון.

15. הלקוח מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר.

16. הלקוח מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

17. הלקוח מסכים כי שמו, כתובת הדוא"ל, כתובתו ומספר הטלפון שלו, ייחשפו להנהלת האתר לצורכי השלמת העסקה שבצע באתר בלבד.

18. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתקנון שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

השתתפות בקורסים הנערכים על ידי האתר

19. התחייבויות האתר

19.1 האתר מתחייב לאפשר לקונה גישה לקורסים המוצעים מטעמו וזאת לאחר ביצוע התשלום על ידי הלקוח לאתר.

19.2 למען הסר ספק מובהר כי לא יינתן החזר כספי מלא או חלקי לאחר תחילת הקורס גם אם הלקוח לא סיים את הקורס. מובהר כי לעניין סעיף זה כל שימוש במערכת הלימודים, לרבות כניסה ראשונית ו/או חד פעמית למערכת הלימודים תיחשב כתחילת הקורס.

20. התחייבויות והצהרות הלקוח

20.1 הלקוח מצהיר בזאת כי הינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

20.2 במידה והלקוח קטין (מתחת לגיל 18), או, אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש הלקוח באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

20.3 היה והלקוח הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד וכי פעולותיו באתר ומולו יחייבו את התאגיד לכל דבר ועניין.

20.4 הלקוח מתחייב ללמוד בקפדנות את תכני הקורס ולבצע את כל המשימות הניתנות בקורס.

20.5 ידוע ללקוח שבכל מקרה שהלקוח יחדל/יחליט להפסיק את השתתפותו בקורס בכל שלב שהוא (בתחילתו, באמצעו ובסופו), לא יינתן כל החזר כספי.

20.6 מוסכם בין הצדדים כי הכלים הניתנים במסגרת הקורסים באתר נועדו לטובת הקמת עסק ופיתוחו ולמטרה זו בלבד וכי הקורס אינו מיועד למטרות אישיות/פרטיות.

20.7 ידוע ללקוח והוא מסכים לכך שהאתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לפרסם במערכת הלימודים אילו מבין הדוחות ו/או התגובות ו/או הרעיונות אשר יוגשו על ידו וזאת בציון שמו או ללא ציון שמו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וכן את התגובות ו/או התייחסות האתר לדוחות ו/או רעיונות אלה.

20.8 הלקוח מסכים לקבל מהאתר דיוור, לרבות מידע ו/או תזכורות בקשר עם הקורס וכן דיוורים שונים. בתשלום והתקשרותו עם האתר על פי תקנון זה הוא נותן את הסכמתו המפורשת לדיוורים מאת האתר לרבות לעניין חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982.

מדיניות השירות

21. האתר מציג את המידע הדרוש ללקוח בטרם רכישתו את המוצר /שירות / קורס אותו הוא מעוניין לרכוש ומחובת הלקוח לבחון ולבדוק את המידע המופיע באתר בטרם התקשרותו עמו.

22. התשלום יבוצע על ידי הלקוח באמצעות מערכת פייפל, העברה בנקאית או כרטיס אשראי.

23. לא קיימת ללקוח אפשרות לשלם בפריסה לתשלומים.

24. במידה ונתקבל תשלום מהלקוח ולא התקבל המוצר /השרות אשר נרכש באתר על ידי הלקוח, האתר מתחייב להחזיר את התשלום שהתקבל ללקוח, או לשלוח בשנית את המוצר/ השרות וזאת על פי בחירת האתר. בכל מקרה אין המדובר במקרים בהם נעשה שימוש לא נאות/ לא חוקי באפשרות רכישת המוצר. מובהר בזאת כי בכל מקרה שתעלה טענה מסוג זה יהיה נטל ההוכחה בגין אי קבלת המוצר/ השרות על הלקוח בלבד.

25. מובהר בזאת כי במידה והלקוח החליט להפסיק את הקורס (בתחילתו, באמצעו ובסופו), לא יינתן כל החזר כספי.

26. ביטול רכישת קורס יכול להתבצע לכל היותר בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה ובכל אופן לא יאוחר ממועד תחילת הקורס על ידי הלקוח. מובהר כי לעניין סעיף זה כי כל שימוש במערכת הלימודים, לרבות כניסה ראשונית ו/או חד פעמית למערכת הלימודים תיחשב כתחילת הקורס. במקרה של ביטול על פי סעיף זה האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 30% ממחיר הקורס.

מדיניות הגנת הפרטיות

27. האתר לא שומר מידע אודות אמצעי התשלום של הלקוח.

28. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן מקובל אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו של האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או היה ויעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

29. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים ו/או לקוחות (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים ו/או הלקוחות, מרצונם החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

30. אם משתמש אינו מעוניין שהמידע האישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. למען הזהירות מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול על לקוחות.

31. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לאתר באמצעות אפשרות ה- "צור קשר" המופיעה באתר.

32. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש ו/או הלקוח יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש ו/או הלקוח קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הלקוח.

הגבלת אחריות

33. על הלקוח ו/או המשתמש החובה לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתו בטרם יתקשר עם האתר.

34. משהתקשר המשתמש ו/או הלקוח עם האתר, פוטר הוא בזאת את האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן לרבות דרישות שעניינן נזק או הוצאה אשר מקורן במישרין או בעקיפין ב:

34.1 חילוקי דעות שיתגלעו בין הלקוח לבין צד ג' בעסקה כלשהי בה התקשר הלקוח, בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.

34.2 שימוש באתר.

34.3 יישום המלצות ו/או רעיונות אשר פורסמו באתר ו/או ניתנו על ידי האתר לרבות במערכת הלימודים .

35. כל שימוש שמשתמש ו/או הלקוח עושה במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר, הינו As-Is ובאחריותו הבלעדית של הלקוח והאתר אינו אחראי לשימוש שלקוחות יעשו במידע ו/או בדוחות ו/או ברעיונות המתפרסמים באתר, לרבות במערכת הלימודים.

36. האתר יכול להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר הנהלת האתר אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

37. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחרא לשימוש שעושה משתמש בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמש מתחייב לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

שונות

38. מוסכם בין הצדדים כי דיני ישראל על התקשרותם וכי סמכות השיפוט המקומית הייחודית נתונה לבתי המשפט בעיר טביליסי (גאורגיה) הכל לפי הסמכות העניינית.

39. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין לקוח לבין האתר.

40. רישומי האתר, לרבות רישומי המחשב שלו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות סכומם ומועדם והלקוח יהיה מנוע מלטעון כנגדן ומאשר אמיתותן.

41. הימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה ע"י אחד הצדדים לצד השני לא תיחשב כויתור על זכויותיו או למתן הסכמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה.

42. תניות תקנון זה הינן תניות שלובות.

43. תקנון זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים, וכל שינוי ו/או הוספה ו/או סטייה מהוראות תקנון זה לא יעשה אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.

44. תשלום על ידי הלקוח יחשב כחתימתו והסכמתו לכל פרטי הסכם זה.